∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/21 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών- ΑΔΑ:ΨΡΔΝ6-Υ65

Η 114ΠΜ ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών CPV: 44112100-9, ως τον Πίνακα της  Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%)

ΑΔΑ:ΨΡΔΝ6-Υ65

ΑΔΑΜ: 21PROC009084327

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/09/2021