Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 53/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25), CPV: 50211200-9

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/09/2021