Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 47/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Εννέα (9) Τεμαχίων Υλικού «THERMOSTATIC VALVE», Συγκροτήματος «OIL SYSTEM» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213198)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων υλικού «THERMOSTATIC VALVE», συγκροτήματος «OIL SYSTEM» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N 213198), CPV: 38420000-5.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/08/2021