Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181923 για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ- 478Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 151.971,04 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2021