Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181922 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Περιμετρικής Περίφραξης στην Περιοχή του Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-485Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 181922, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Περιμετρικής Περίφραξης στην Περιοχή του Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-485Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 400.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/09/2021