Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ακροπόδων με Αριθμό Διακήρυξης 14/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικού έργου Α/Δ Σκύρου στις πλέον κρίσιμες περιοχές» – (ΑΕΕ: 09/21) με ΑΔΑ: 9ΧΥ46-ΩΚΝ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Ακροπόδων.

d-pr-14-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008903439
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΧΥ46-ΩΚΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2021