Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/21 της ΥΠ/ΠΑ για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- ΚΑΙ – ΑΑΥΕ -ΔΥΓ (ΑΔΑ: Ψ19Ν6-ΣΒΕ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.153.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 07/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/08/2021