Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών» στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ» (ΑΕΕ: 07/21)

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών» στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Επιφάνειας Κύλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ» (ΑΕΕ: 07/21), συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (436.993,86 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

d-pr-07-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008974423

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008974424 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΛΠΗΛ6-ΔΓΚ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου «ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες» της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 135882.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2021