Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.08/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων.

H 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου), εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανέρχεται σε ένα (1) έτος από υπογραφής της, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008812977

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΡΗΒ6-Δ69

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%926-%CE%93%CE%9F4

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δ.8_21 Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-115ΠΜ

ΤΕΥΔ (2)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2021