Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.39/2021), του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Οκτώ (8) Τεμαχίων Υλικού «ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ», Συγκροτήματος «EQUIPMENT & FURMISHINGS» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ 205 (O/N 213216)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων υλικού «ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ», συγκροτήματος «EQUIPMENT & FURMISHINGS» κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ 205 (O/N 213216), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2021