Διενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθμ. 07/21 της 114ΠΜ για την Προµήθεια Kατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Αλιεύµατα – Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας – ΑΔΑ: 9Θ1Σ6-39Κ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (λαχανικάαλιεύματαπίτσες) για κάλυψη αναγκών του Σμ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ημερομηνία κατακύρωσης και για χρονικό διάστημα ενός έτους καθώς επίσης και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 21 Ιουνίου 2021 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021 (κατεκτίμηση), ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.617,60 € χωρίς ΦΠΑ (37.987,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%), η οποία αναλύεται ως εξής: α. Λαχανικά: 5.861,80 €, β. Αλιεύματα: 14.529,40 €, γ. Πίτσες: 13.226,40 €.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Θ1Σ6-39Κ

ΑΔΑΜ: 21PROC008668390

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ(2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2021