ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/21) ΤΗΣ ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΚΜ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΑ-ΑΔΑ:920Β6-3Τ0

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών
Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(Δ. 05/21), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου τιμήματος, ανά είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  920Β6-3Τ0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/21

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/06/2021