Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.39/21) για την Προμήθεια Πλήρους ΩΡΛ Εξεταστικής Μονάδας για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ48Α6-2Λ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2021