Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/2021) της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ για την Προμήθεια Φωτεινών Επιγραφών – ΑΔΑ: ΩΗ156-ΔΘΙ

Η Μ.Υ. FOB AKTIOY προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Φωτεινών Επιγραφών προς κάλυψη αναγκών της [CPV: 315230008 (Φωτεινές Επιγραφές κ Πινακίδες). Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΗ156-ΔΘΙ

ΑΔΑΜ: 21PROC008455467

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97156-%CE%94%CE%98%CE%99

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2021