Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ

H 114 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής -αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.
Η εκτιμώμενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε χίλια
εξήντα (1.060) στρέμματα περίπου και η κοπή – αποκομιδή θα γίνει εφάπαξ (μία φορά).

Ανάρτηση σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 621Π6-ΦΕ2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/621%CE%A06-%CE%A6%CE%952

Ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008239940

621Π6-ΦΕ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021