Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/2021) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών (Λαχανικά – Πατάτες – Αλιεύματα) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ – ΑΔΑ : 6ΨΕ26-ΕΛΜ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών (Λαχανικά – Πατάτες – Αλιεύματα) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά υπό προμήθεια είδος. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ (30.171,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/03/2021