Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Επίπλων της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την προμήθεια επίπλων (CPV: 39130000-2) της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα μία χιλιάδων, διακοσίων εξήντα Ευρώ (31.260,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής ανά είδος.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, 09:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 97ΠΣ6-ΝΟΙ

Διευκρινίσεις αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 66Τ16-ΟΑΜ

Πρόσθετες διευκρινίσεις αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΖΖΗ6-Λ6Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021