Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ για την Σύναψη Σ.Π Δύο (2) Ετών για την Παροχή Υπηρεσιών για την Καθαριότητα Χώρων της ΕΜΥ(ΑΔΑ:99ΕΞ6-ΑΛ9)

Η ΕΜΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας δύο (2) ετών, για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Χώρων της ΕΜΥ  και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού μηνιαίου τιμήματος. Η προϋπολογισθείσα εκτιμώμενη αξία για δύο έτη ανέρχεται σε ποσό  31.200,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (15.600,00 ανά έτος),ή  38.688,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων (19.344,00 ανά έτος)

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 99ΕΞ6-ΑΛ9

Διακήρυξη Δ.1_21 της ΕΜΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2021