Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 01/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008200718
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΕΡ026-ΛΣΣ

d-pr-01-21-206pay

Παρέχονται Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, βασει της Φ.831/ΑΔ.2523/Σ.504/2-3-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. ως κατωτέρω:

Φ.831_ΑΔ.2523_Σ.504_2-3-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2021