Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 02/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΕΚ8Κ6-8ΩΧ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008200778
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΕΚ8Κ6-8ΩΧ

d-pr-02-21-206pay

Παρέχονται Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, βασει της Φ.831/ΑΔ.2524/Σ.505/2-3-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. ως κατωτέρω:

Φ.831_ΑΔ.2524_Σ.505_2-3-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2021