ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ SAE 50 KAI SAE 60 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MIL-L- 22851C Ή J-1899 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Δ.01/21)

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 117 του Ν.4412/16  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ SAE 50 KAI SAE 60 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MIL-L- 22851C Ή J-1899
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A7%CE%9E6-0%CE%A7%CE%A3

Δ.01.21 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ SAE 50 και SAE 60

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/02/2021