Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ.4/21) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μίας (1) Ηλεκτρονικής Διάταξης Ενίσχυσης Συχνοτήτων RF / Microwave Amplifier

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την προμήθεια μίας (1) καινούργιας και αμεταχείριστης ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων RF / Microwave Amplifier (CPV: 32343000-9), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 09:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8ΑΓ6-5ΑΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2021