Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων – ΑΔΑ: ΩΜΕ76-ΔΘ4

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (CPV: 03311000-2, 15211100-1), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΕ76-ΔΘ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2021