Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Ετήσια Συντήρηση Είκοσι πέντε (25) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΨΕΨΤ6-ΚΜΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΨΤ6-ΚΜΤ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/02/2021