Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) της ΜΥ FOB AKT για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας – ΑΔΑ: ΨΕ4Γ6-Ψ6Η

Η Μ.Υ FOB AKTΙΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας , προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών και Λέσχης FOB της Μονάδος . Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (22.600,00€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

ΑΔΑ: ΨΕ4Γ6-Ψ6Η

ΑΔΑΜ: 20PROC007671918

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A8%CE%954%CE%936-%CE%A86%CE%97%22&page=0

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/12/2020