Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων έναντι του Covid-19

Το 201ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας του είδους ΄΄Υφασμάτινη Μάσκα Πολλαπλών Χρήσεων΄΄, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση d53.201sd@haf.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05_20 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜ. ΜΑΣΚΑΣ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με την τεχνική περιγραφή του είδους, ως το Παράρτημα ΄΄Α΄΄ της Πρόσκλησης.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2020