Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15/20 της 115ΠΜ για Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων – ΑΔΑ 95Π96-Γ09

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού,
με σκοπό την προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων, για ανάγκες
Τροφοδοσίας, Λεσχών, Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των
Μερικών Κυλικείων της για δύο (2) έτη, ετήσιου Π/Υ 9.500,00€ και συνολικού Π/Υ 19.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 95Π96-Γ09

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007401516

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95%CE%A096-%CE%9309

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/10/2020