Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 39/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ.

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.22/20, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια είκοσι έξι (26) ημιφορτηγών διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4χ4 ωφέλιμου φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 670.967,70€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 161.032,30€), ήτοι σύνολο 832.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2020