Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.52/20) για την Ετήσια Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Υ06-ΣΥ9

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%A9%CE%9B6-87%CE%99

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/10/2020