Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/20) για την Προμήθεια Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου High Definition για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΩΜ5Φ6-3Υ6

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ5Φ6-3Υ6

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C5%CE%A66-3%CE%A56

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2020