Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Για την Υλοποίηση Διασυνδέσεων ΣΑΕ με SAM/SHORAD προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ & 1ΟΥ ΑΚΕ (ΑΔΑ: ΨΒ8Δ6-0Λ8)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση Διασυνδέσεων ΣΑΕ με SAM/SHORAD προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ & 1ου ΑΚΕ, CPV: 32500000-8 & 31711000-3 ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας, με κριτήριο την χαμηλότερη ανά είδος τιμή.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2020