Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 12/2020 της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Καφέδων -ΑΔΑ Ω85Φ6-7Ρ7

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα
για την υποβολή έγγραφης οικονοµικής προσφοράς , µε σκοπό την προµήθεια Καφέδων της 115ΠΜ για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (13.580,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A985%CE%A66-7%CE%A17

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/08/2020