Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 12/2020 της 115ΠΜ για την Προµήθεια Ειδών Καφέ (Απόφαση Κατακύρωσης & Ματαίωσης-Επανάληψης) -ΑΔΑ 6ΣΔΨ6-9Η2

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθµ. 12.1/2020, µε τους ίδιους όρους και
προδιαγραφές της ΠΕΕ 12/20, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την περιοδική προµήθεια Καφέδων για τις ανάγκες της 115ΠΜ, για το προσφερόµενο είδος µε α/α 1 («ΚΑΦΕΣ ESPRESSO») της ΠΕΕ 12/20, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας για δύο (2) έτη 10.500,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές της ΠΕΕ 12.1/20, ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΣΔΨ6-9Η2

ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007200648

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%94%CE%A86-9%CE%972

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020