ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 06/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ-ΚΑΙ-ΑΑΥΕ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:  ΨΞΛΕ6-8ΛΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/09/2020