Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (07/2020) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Ευκάμπτου Βίντεο – Ενδοσκοπίου Επιθεώρησης Αεροκινητήρων (Α/Κ) F110-G-100/129 Προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδος με ΑΔΑ: Ω6ΑΡ6-ΕΓ9

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, η οποία εκτιμάται από τα δεδομένα των κριτηρίων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη (ήτοι 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω6ΑΡ6-ΕΓ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2020