Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 23/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια (Purchase) «Δώδεκα (12) Τεμαχίων Yλικού Propeller Blade Α/Φ CL-215» – ΑΔΑ: ΩΜΔΑ6-Κ9Ι

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων υλικού Propeller Blade Α/Φ CL-215 (4 σετ των 3 τεμαχίων), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 738.508,44€ απαλασσομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2020