Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/20) για την Προμήθεια Τριών (3) Προκατασκευασμένων Οικίσκων για Ανάγκες Κλιμακίου Αεροπυρόσβεσης Ανδραβίδας της 359 ΜΑΕΔΥ ΑΔΑ: 94Ζ76-ΘΗΦ

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων για ανάγκες κλιμακίου αεροπυρόσβεσης Ανδραβίδας της 359 ΜΑΕΔΥ, CPV: 44211000-2, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 94Ζ76-ΘΗΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13_20

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2020