Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ υπ. αριθμ. 02/20, για την Ανάθεση του Έργου «Αναβάθμιση Αντικεραυνικής Προστασίας Χώρου Αποθήκευσης στην Περιοχή Εκτόξευσης ΠΒΚ» με ΑΔΑ : ΨΡ076-3ΨΒ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Αναβάθμιση Αντικεραυνικής Προστασίας Χώρου Αποθήκευσης στην
Περιοχή Εκτόξευσης ΠΒΚ».
  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Περιοχή εκτόξευσης του Πεδίου Βολής Κρήτης του Νομού Χανίων (EL434).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΡ076-3ΨΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2020