∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.3/20) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού/Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ:ΩΑ176-ΘΞΗ

Στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 3/20 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχεται από τη Μ.ΓΕΑ διευκρίνιση επί ερωτήματος  υποψήφιου συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό.

Η διευκρίνιση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ176-ΘΞΗ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2020