ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ (Δ.10/20) – ΑΔΑ:Ω2Υ26-Μ2Κ-

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2Υ26-Μ2Κ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2020