Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 45/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών ‘’Teflon Hose’’, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 203168)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2020