Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 43/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού ‘’ Automatic Valve’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:203145)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2020