Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’Propeller’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:20EA09)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N:20EA09) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020