Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Door Assy, Συγκροτήματος Doors, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 193455)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2020