Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 09/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL για Νήσο Κέρκυρα» – ΑΔΑ : 6Η596-ΘΞΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL για Νήσο Κέρκυρα», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 173.472,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2020