Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/20) της Δ.Ο.Υ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ: Ω0ΡΧ6-Κ61

Η Δ.Ο.Υ  Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ – ΔΑΚ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΡΧ6-Κ61

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2020