Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΜΥ (03/20) για τη Διασύνδεση της στο Διαδίκτυο INTERNET μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ISP – ΑΔΑ : Ψ7Τ76-ΞΣΝ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού-πλαισίου με έναν (1) ανάδοχο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών για την ετήσια παροχή υπηρεσίας για τη διασύνδεση της ΕΜΥ στο διαδίκτυο INTERNET μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ISP.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2020