Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ (01/20) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ : ΨΘ9Β6-ΡΑΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια Αερίου Ηλίου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων  (60.000,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/02/2020