Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) «Δύο (2) τεμαχίων υλικού, NSN 6615144401742, P/N 6784063400Μ, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) , με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη
γενική επισκευή (Overhaul) «Δύο (2) τεμαχίων υλικού, NSN 6615144401742, P/N 6784063400Μ, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €360.000,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω2ΕΩ6-5ΒΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2020