Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 110/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Maintenance Kit, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 193458)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019